KO za reprodukcijo

KLINIČNI ODDELEK ZA REPRODUKCIJO (KOR)
Ginekološka klinika – UKC Ljubljana
Predstojnica: prof. dr. Eda Vrtačnik Bokal, dr. med., spec.

 • Dva meseca pred pričetkom kroženja je potrebno kontaktirati specializanta, ki je odgovoren za razporejenja krožečih specializantov po deloviščih na e-mail: specializant.reprodukcije@gmail.com. V mailu je potrebno navesti ime, priimek, mail/telefonsko št., kdaj pridete krožiti, za koliko časa ter področje kroženja.
 • Vsakemu specializantu je ob pričetku kroženja dodeljen neposredni mentor.

KDAJ IN KJE:

 • Glavni raport vsak dan ob 7.30 (predavalnica Stare porodnišnice v pritličju; glavnega raporta se izjemoma ne udeležiš, ko si razporejene v ambulanti za folikolumetrijo).
 • Konzilij za IVF ob ponedeljkih po glavnem raportu (v seminarju KOR).
 • Indikacijski sestanek / konzilij za endometriozo  vsak dan (razen ob petkih) ob 14.30  (v seminarju KOR).

DELOVIŠČA:

1.     enodnevna bolnišnica (dnevna klinika),
2.     sprejemna ambulanta,
3.     operacijski prostori,
4.     ambulanta za folikulometrijo,
5.     specialistične ambulante v leonišču, Dnevni center za endometriozo, IVF program.

Zaželjeno je, da se specializant pred pričetkom kroženja na določenem delovišču po predhodnem dogovoru s specializantom, ki že kroži tam, seznani s potekom dela in zadolžitvami.


1.1  ENODNEVNA BOLNIŠNICA (1. nadstropje KOR)

ZADOLŽITVE SPECIALIZANTA:

Obravnava pacientk za medikamentozno prekinitev nosečnosti do 10. tedna nosečnosti

·     

 • Preveriti vstopne UZ kriterije + kontraindikacije,
  • pogovor o poteku postopka z navodil,
  • pregled in dopolnitev dokumentacije:
  • klinična pot za prekinitev nosečnosti do 10. tedna nosečnosti z zdravili,
  • privolitev ali zavrnitev v poseg oz. zdravstveno oskrbo po pojasnilu,
  • obvestilo zdravniku,
  • odpustnica po prekinitvi nosečnosti z zdravili;
 • vstavitev tabletk Cytoteca ob 2. obisku,
 • vizita pacientk po umetni prekinitvi nosečnosti (UPN) z odpustom.

 

ORGANIZACIJA DELA:
Po glavnem raportu najprej pacientkam ob 2. obisku postopka UPN vstaviš Cytotec tabletke, v klinično pot vpišeš morebitne sopojave ob zaužitju Mifegyna, podaš navodila ter vpišeš postopek v knjigo posegov.

Nato posvetuješ in sprejmeš pacientke, ki so predvidene za medikamentozno UPN (1. obisk). Preveriš vstopne UZ kriterije in kontraindikacije, pojasniš potek postopka, opozoriš na morebitne zaplete, podaš navodila ter predpišeš kontracepcijo.

Čez 4 ure od vstavitve Cytotec tabletk pacientkam (2. obisk) opraviš vizito, preveriš, če je izpolnjena vsa dokumentacije, če je potrebna RhD zaščita ter pacientk  odpustiš.

Posamezni koraki so opisani v Algoritmu medikamentozne prekinitve nosečnosti.

Obravnava pacientk za kirurško prekinitev nosečnosti do 10. tedna nosečnosti

 • Anamneza in status na temperaturnem listu,
 • poseg vakumske aspiracije s kontrolno kiretažo z opisom posega na temperaturnem listu,
 • vpis diagnoze in posega v knjgo posegov ter operativni Hipokrat,
 • vizita pacientk po UPN z odpustom.

 

ORGANIZACIJA DELA:
Pred posegom se v prostorih enodnevne bolnišnice s pacientkami pogovoriš o posegu, zabeležiš anamnezo in status na temperaturni list ter podaš pacientkam v podpis obrazec o informiranem pristanku. Nato v operacijskih prostorih izvedeš poseg (vakumska aspiracija s kontrolno kiretažo) in opišeš potek posega na temperaturni list. Če posega še nisi izvajal oz. pri izvedbi nisi suveren, se predhodno dogovoriš s specialistom, da je pri posegih prisoten.

Diagnozo in poseg vpišeš v knjigo posegov in operativni Hipokrat.

Tri ure po posegu opraviš vizito  in z navodili odpustiš v domačo oskrbo.


1.2 SPREJEMNA AMBULANTA (1. nadstropje KOR)

ZADOLŽITVE SPECIALIZANTA:·

 • anamneza, status, krvna skupina na ploščici,
 • pogovor o posegu in možnih zapletih,
 • pregled in dopolnitev dokumentacije:
  • klinična pot za operativno zdravljenje benigne patologije rodil v programu hipokrat (oddelčni-rdeči hipokrat),
  • pisna privolitev pacientke na operativni poseg (histeroskopija/ histeroskopska operacija; laparoskopija/laparoskopska operacija),
  • privolitev ali zavrnitev v poseg oz. zdravstveno oskrbo po pojasnilu;
 • poročanje o pacientkah, ki so predvidene za operativni poseg naslednji dan, na sestanku ob 14.30.

 

ORGANIZACIJA DELA:
V sprejemni abulanti obravnavaš pacientke, ki so predvidene za operativno diagnostiko ali zdravljenj. Anamnestične podatke, izvide preiskav in izvid ginekološkega pregleda vneseš v Klinično pot za operativno zdravljenje benigne patologije rodil v programu Hipokrat (oddelčni-rdeči Hipokrat; gumb »R«). List A in B sprintaš ter se podpišeš.

Pri pacientkah, ki so predvidene za HSC, je potrebno dopisati v klinični poti: Cytotec 1 tbl. 1-2 uri pred posegom.

Po anamnezi in statusu se pogovoriš o poteku posega in možnih zapletih ter daš v podpis soglasje za poseg (2x).

Obravnavane pacientke predstaviš na oddelčnem sestanku ob 14.30 v seminarju.

 


1.3 OPERACIJSKI PROSTORI (1. nadstropje KOR)

ZADOLŽITVE SPECIALIZANTA:

 • Asistenca ali izvedba posega po presoji specialista,
 • vpis diagnoze in posega v operativno knjigo,
 • vnos diagnoze in posega v program Hipokrat (operativni-zeleni Hipokrat),
 • opis posega v Klinični poti za operativno zdravljenje benigne patologije rodil v programu Hipokrat (oddelčni-rdeči Hipokrat),
 • vnos napotnice za histopatološko preiskavo,
 • vizita in odpust pacientk, ki so odpuščene še isti dan po posegu (HSC posegi).

 

ORGANIZACIJA DELA:
V operacijskih prostorih se izvajajo diagnostični in operativni HSC in LPSC posegi.

Po pripravi operativnega polja sodeluješ pri posegu kot asistenca ali izvajalec. Po posegu vpišeš ustrezne diagnozo/-e in vrsto posega/-ov v knjgo posegov in operativni Hipokrat. V dogovoru s specialistom v oddelčni Hipokrat (klinična pot) opišeš potek operacije in pripraviš odpustnico z ustreznimi navodili (zavihek D, F, H, J). Po potrebi izpolniš napotnico za histopatološko preiskavo (2x sprintaš). Pri pacientkah, ki bodo odpuščene še isti dan, odpustnico sprintaš (2x) in z navodili odpustiš v domačo oskrbo.


1.4 AMBULANTA ZA FOLIKULOMETRIJO (pritličje KOR – nasproti predavalnice Stare porodnišnice)

 ORGANIZACIJA DELA:
Z delom pričneš ob 7.30. Glede na izvid UZ, ki ga opravi specialist, na evidenčni list beležiš s strani specialista indicirano terapijo, opažanja, preiskave, postopke ali spremembe odmerka terapije.

 


1.5 SPECIALISTIČNE AMBULANTE V LEONIŠČU, DNEVNI CENTER ZA ENDOMETRIOZO, IVF PROGRAM

ORGANIZACIJA DELA:
V dogovoru s specialistom, ki je tisti dan razporejen v specialistični ambulanti ali Dnevnem centru za endometriozo, lahko sodeluješ pri obravnavi pacientk. Prisotnost pri IVF programu je potrebno uskladiti z neposrednim mentorjem.