SATOG je bil ustanovljen leta 2002 na pobudo tedanjih specializantov, ki so si želeli boljših pogojev za izobraževanje ter jasneje postavljenih pravil in smernic v odnosu specializant – mentor.  

Slovenski specializanti ginekologije in porodništva so se, vse od njegove ustanovitve leta 1997, udeleževali mednarodnih srečanj ENTOG (European Association of Trainees in Obstetrics in Gynaecology). Ta je nastal z namenom, da bi bolje razumeli in planirali specializacijo iz ginekologije in porodništva v različnih evropskih državah in v luči poenotenja ter združevanja evropskega prostora zagotavljali mednarodno primerljive standarde učenja in pridobivanja kliničnih veščin, s skupnim ciljem zagotavljati najboljšo možno oskrbo ženskam, porodnicam in njihovim otrokom.

Po udeležbi na ENTOG srečanju v Pragi leta 2002 so slovenski specializanti z Gorazdom Kavškom na čelu dobili navdih in motivacijo za odločen korak k izboljšanju kakovosti izobraževanja. Verjeli so, da lahko kot neposredni uporabniki in s tem najboljši poznavalci sistema samoiniciativno sodelujejo in vplivajo na tedaj obstoječi sistem specializacije. S svojim delovanjem so specializanti želeli dejavno prispevati k izboljšanju specializacije ter vzpodbujati spremembe, ki bi omogočale kompetentno in učinkovito izobraževanje. Z namenom povezovanja mladih zdravnikov s podobnimi profesionalnimi izhodišči ter podobnimi problemi, ki se pojavljajo med specializacijo, so si mladi kolegi zadali ustanoviti Sekcijo specializantov ginekologije in porodništva pri Slovenskem zdravniškem društvu (SZD).

Ustanovno srečanje SATOG je bilo 15. novembra 2002, s čimer smo specializanti ginekologije in porodništva postali enakopravni sogovornik starejših kolegov znotraj SZD in s tem tudi pridobili svojega predstavnika in glas v Strokovnem svetu za ginekologijo in porodništvo (SSGP).

Namen delovanja je bil strnjen v sedmih točkah:

 • medsebojno sodelovanje in povezovanje,
 • formalno in vsebinsko povezovanje z ENTOG,
 • vplivanje na vsebino in program specializacije kot polnopravni sogovornik Zdravniške zbornice Slovenije,
 • organizacija kroženja na Ginekološki kliniki v Ljubljani, kjer kroži velika večina slovenskih specializantov,
 • prenovljena izvedba strukturiranih seminarjev specializantov z namenom doseganja enotne doktrine v ginekologiji in porodništvu po vsej Sloveniji,
 • organiziranje izobraževanja specializantov iz ultrazvoka.

 Prav tako je SATOG postal član evropskega združenja ENTOG, s čimer so se odprle možnosti za mednarodno povezovanje in sodelovanje. Leta 2003 je SATOG na ENTOG srečanju v Amsterdamu kandidiral za organizacijo ENTOG srečanja v Sloveniji in ga uspešno organiziral novembra 2004. Tedaj smo Slovenci dobili prvo članico upravnega odbora ENTOG, Lili Steblovnik, ki je naloge članice in generalne sekretarke odbora opravljala do leta 2006. Predstavnika Slovenije v najvišjem organu ENTOG sta bila še Žiga Jan (2014-2016) in Jure Klanjšček (2016-2018).

 SATOG je uspel uvesti nekatere nove vsebine, ki so za delo ginekologa in porodničarja pomembne, vendar v preteklosti v programu specializacije niso bile zastopane. Z rednimi seminarji in tečaji so formalizirali poučevanje psihosomatike, ki ga prej praktično ni bilo. Na državnem nivoju so se zavzeli za spremembo vsebine specializacije in pomembno skrajšali kroženje na abdominalni kirurgiji na račun treh mesecev za izbirne vsebine. Prav tako so dosegli organizacijo strukturiranih izobraževanj ultrazvočne diagnostike, tako imenovane Ultrazvočne šole. Od začetka je bila šola ginekološkega ultrazvoka v Mariboru, porodniškega pa v Ljubljani, brez izdatnih stroškov za specializante; s časom je Ultrazvočna šola postala obvezen del programa specializacije.

 Pomemben prispevek SATOG-a v prvi zasedbi je bila tudi uvedba tako imenovanih kontinuiranih izobraževanj oziroma specializantskih seminarjev, s katerimi so si želeli specializanti zagotoviti redno debato o klinično pomembnih temah z izkušenimi specialisti in nenehno seznanjanje specializantov z najnovejšimi dognanji in smernicami v stroki. SSGP je na predlog SATOG-a sprejel sklep, da se bodo seminarji specializantov pripravljali, kjer bo le možno, v obliki kliničnih priporočil oziroma kliničnih poti, ki bodo objavljiva v Zdravniškem vestniku in uporabna za stroko po vsej državi. Od vsega začetka so si prizadevali, da bi se mladi zdravniki priučili strnjenega in zanimivega podajanja znanja, tudi s še danes umestnimi opozorili, kot je bilo: 

“Potrudite se, da bo vaša predstavitev seminarja čim krajša in čim bolj atraktivna. Le tako bomo lahko  ohranili pozornost v poznih popoldanskih urah. Ni nam potrebno vsega povedati, si bomo prebrali v pisnem izdelku! Opozorite nas na najpomembnejša dejstva.”

Seminarje so pričeli objavljati na spletni strani, prav tako izkušnje na različnih preverjanjih znanja tekom specializacije. Tako je z leti spletna stran postala zakladnica znanja in nasvetov, nekakšno ginekološko-porodniško »Medeno srce«.

V želji, da »medenost«, kolegialnost in druženje ne bi zamrli, smo se v upravnem odboru SATOG leta 2018 odločili, da je čas za osvežitev, prevetritev in ponovno oživitev SATOG spletne strani in predvsem sodelovanja med specializanti ginekologije in porodništva.

Od vsega začetka je bil namreč namen SATOG-a tudi druženje in sodelovanje specializantov izven službenega časa. Tako je skozi leta organiziral prireditve z Dedkom Mrazom za otroke specializantov in mladih specialistov, prednovoletne zabave specializantov in poletne ali jesenske piknike. Od ustanovitve je delovala spletna stran, kjer so specializanti na forumu objavljali novice glede izobraževanj, srečanj, udeležbe slovenskih specializantov na dogodkih v tujini ter čestitke ob opravljenih specialističnih izpitih in drugih veselih vesteh.

Namen Sekcije specializantov ginekologije in porodništva pri SZD je, kot ob njeni ustanovitvi, tudi danes enak – prispevati  svoj delež pri nadgradnji in udejanjanju sistema specializacije, da bi le ta deloval spodbudno in za vse deležnike optimalno, s ciljem vzgajati dobro izobražene, vešče in odgovorne  specialiste ginekologije in porodništva. K temu lahko, po svoji vesti, zmožnostih in z iniciativo prispevamo prav vsi. Kakovost sistema in njegov napredek sta navsezadnje najbolj odvisna od posameznikov, ki ga tvorijo.

In naj velja, kot je napisal prvi predsednik SATOG ob njegovi ustanovitvi:

“Načrti so smeli, namen pa zelo preprost; da bi zmogli skupaj delati in ustvarjati. Prepire pa reševati z dialogom, iskreno in pogumno. Samo pogumni lahko ujamejo tudi kakšen košček sreče, ki je že tu, samo zgrabiti ga je treba.”

Nad delovanjem SATOG-a so v letih od ustanovitve bdeli predsedniki Sekcije:

 • Gorazd Kavšek 2002 – 2004
 • Vesna Fabjan Vodušek 2004 – 2008
 • Kristina Drusany Starič 2008 – 2009
 • Sonja Lepoša Korenjak 2009 – 2012
 • Marijana Šimic Vidmar 2012 – 2016
 • Jure Klanjšček 2016 – 2017
 • Mateja Lasič Pecev 2017 – 2019
 • Sara Vodopivec 2019-2023